விபச்சாரம் செய்துவிட்டால் அதில் இருந்து மீண்டு பாவமன்னிப்பு கேட்டாலும் மறுமையில் நமக்கு தண்டனை உண்டா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.