குரான் ஓதும்போது சஜ்தாவின் ஆயத்துகளை விட்டுவிட்டால் என்ன செய்வது

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.