தக்பீரே தஹ்ரீமா உடன் தொழுவது கட்டாயமா . அப்படி தொழவில்லை என்றால் தொழுகை கூடாத ???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.