ஹசரத் நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாம் பயணம் செய்த கப்பல் இன்னும் இருக்கிறதா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.