தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் அணைத்து ஜமாஅத்தும் ஒன்று கூடி சோமாலிய நாட்டிற்கு ஏதாவது ஒத்துழைக்க முடியுமா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.