வித்ரு தொழுகையின் இரண்டாவது ரக்கத்தில் அத்தைஹீயாதில் உட்காரலாம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.