நபி (ஸல்) அன்னை காதிஜா (ரலி) அவர்களோடு வியாபார ஒப்பந்தம்

நபி (ஸல்) அவர்கள் அன்னை காதிஜா (ரலி) அவர்களோடு செய்த வியாபார ஒப்பந்தம் என்ன ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.