ஆண்கள் பெண் மருத்துவர்களிடமும் , பெண்கள் ஆண் மருத்துவர்களிடமும் சிகிச்சைக்காகவேண்டி செல்லலாமா ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.