ஜும்மா குத்பா நேரலை at 12:30pm

தொழில்நுட்ப சிக்கல் காரணமாக, இன்று பயான் நேரலை ஒளிபரப்பு இல்லை, தடங்களுக்கு வருந்துகிறோம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.