நீட் தேர்வு அணுகுமுறை

நீட் தேர்வு அணுகுமுறை

 

மக்கா மஸ்ஜித் இக்லாஸ் ட்ரஸ்ட்

16/11/2018 அன்று NEET கற்றல் உத்திகள் அமர்வு

ஜனாப். பஹத் ரஹ்மானி  நடத்திய அமர்வு

ரஹ்மானிய அகாடமி

ரஹ்மானி 30 பாட்னா

(IIT-IIF-Main Training Institute)

http://www.rahmanimission.info/index.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.